Teenused

Coaching / Supervisioon

PERSONAALNE COACHING
Coaching on arenguprotsess, mille käigus coach toetab inimest eesmärgi saavutamisel. Coaching soodustab eneseteadlikkust, isikliku potentsiaali avastamist ning selle maksimaalset rakendamist eesmärgi saavutamiseks.
Coaching keskendub tulevikule ja sellele, kuidas inimene saab „siin ja praegu“ tulevikku kujundada.
Coach on partner ja toetaja, kelle roll on:
– aidata inimesel õiget eesmärki püstitada – leida ja sõnastada, mõista oma sisemist motivatsiooni
– toetada inimest liikuma eesmärgi poole, kasutama teadmisi, oskusi ja omadusi parimal viisil
– takistuste ilmnemisel aidata mõista takistuste sügavamaid sh psühholoogilisi põhjusi, nendega tegeleda ning neid ületada
– jätkusuutliku arengu ja tulemuste saavutamiseks aitab coach inimesel tugevdada eneseusku, arendada enesereflektsiooni, julgustab teda kogemusest õppima ning saadud teadmisi ellu integreerima.
Tule coachig’ule, kui:
– soovid mõista, millist muudatust oma ellu vajad, sõnastada ning luua selge visioon
– sul on vaja tuge, et asuda teele oma eesmärgi poole
– sul on vaja mõsta, kuidas takistustest parimal viisil üle saada
– soovid leida mõtte ning raskustest õppida
– soovid ennast tundma õppida, et enda ressursse võimalikult hästi kasutada

SUPERVISIOON juhile ja spetsialistile,
Supervisioonil tegeletakse tööjuhtumite, tööalaste väljakutsete ja keeruliste olukordade lahendamisega. Supervisiooni eesmärk on toetada efektiivset enesejuhtimist, leida tõhusaid lahendusi ja toimimisviise, aga ka näha suuremat pilti – millist võimalust see konkreetne olukord pakub isikule, meeskonnale ja süsteemile? Supersivioon tõstab teadlikkust toimuvast, toob esile uudseid vaatenurki ja aitab jõuda parema lahenduseni.
Tule supervisioonile kui soovid:
– leida tõhus lahendus keerulisele tööolukorrale
– avastada toimuvas võimalust ning vajadust arengu jaoks
– arendada tööks vajalikke oskuseid ja omadusi
– suurendada töörõõmu ning motivatsiooni; ennetada läbipõlemist
– algatada ning viia  muudatusi isikliku, meeskonna või süsteemi tasemel

Juhtide arendamine

JUHTIDE COACHING
Coach on juhile toeks tema isiklikus ja professionaalses arengus. Coaching aitab juhil arendada inimeste juhtimiseks vajalikud oskused/kompetentse, samuti keskendub isikliku ning juhi rolliga seotud mõjuvõimu arendamisele, juhi väljakutsetele, liidri potentsiaali avamisele.

Tule coaching‘ule kui:
– soovid olla tõhusam inimeste juhtimises, arendada suhtlemis- ja koostööoskusi, suurendada kaasamise võimalusi
– soovid teada saada, mis on sinu võimalikud mõjuvõimu „lekkekohad“, päästikud, väljakutsed ning takistused, mis segavad sind juhi rollis tõhus olemast
– soovid olla efektiivne ka surve, kriitika, vastupanu või määramatuse olukorras
– soovid leida tõhus lahendus keerulisele olukorrale
– soovid saada teadlikuks iseenda juhiks olemise isiklikust visioonist ja motivatsioonist ning panna ta organisatsiooni heaks tööle.

Arendades ennekõike oma isiklikku võimekust ja teadlikkust on juhid loovamad, uuenduslikumad ning suudavad tõhusamini keskkonda mõjutada, kasutades positsioonist tulenevat mõjuvõimu. Eneseteadlik juht oskab luua produktiivseid suhteid meeskonnaga organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks.

JUHTIDE ARENGUPROGRAMMID JA KOOLITUSED:

  • Coachiva/kaasava juhtimise arendamise programm
  • Võimuintelligentsus. Juhtimine ning võimu efektiivne kasutamine
  • THE DIAMOND POWER INDEX® LEADERSHIP ASSESSMENT
  • 1:1 koostöö vestluste läbiviimine
  • Oskus kuulata ja esitada õigeid küsimusi
  • Tagasiside andmise ja saamise oskuste arendamine. Toimiva tagasiside kultuuri loomine
  • Usaldus ja seotus meeskonnas. Meeskonnatunne
  • Juhi vamne tervis ja enesejuhtimine
  • Muudatuste juhtimine. Kuidas olla tõhus määramatuses?

Juhtide vaheline grupicoaching/supervisioon toob kokku ühe organisatsiooni inimesi, keda ühendab ühise juhi rolli kandmine ning rolliga kaasnevad sarnased väljakutsed. Juhtide vaheline grupicoaching/supervisioon võimaldab koos analüüsida ja lahendada aktuaalseid tööalaseid olukordi ning toetada üksteist õpitu elluviimisel.

Meeskonnaarendus

MEESKONNA COACHING JA SUPERVISIOON
Meeskondadel on oma identiteet ja potentsiaal, nad on täis loovust, tarkust ja rikastavat mitmekesisust. Selged ühised väärtused, terve usalduse ja seotuse tunne, lahtiharutatud pinged, toimiv kommunikatsioon, arendav tagasiside kultuur ning tasakaal töö- ja eraelu vahel hoiavad motivatsiooni kõrgel.

Uue meeskonna käivitamine: identiteet ja väärtused,  eesmärgid, inimesed ja rollid, usaldus, reeglid ja kokkulepped – kuidas me soovime koos töötada?

Toimiva meeskonna restart: mis töötab hästi, mida soovime muuta? Motiveeriv keskkond, eesmärkide ja kokkulepete uuendamine, tagasi- ja edasiside, kommunikatsioon, pingete lahendamise põhimõtted, tunnustamine ja väärtustamine, töö- ja eraelu tasakaal, muudatuste ja uuenduste elluviimine vms.

Meeskonna teekonna toetamine: regulaarne check-up, kuidas meil läheb? Mis paistab olevat järgmine? Kuidas on meie vaimne ja füüsiline vorm? Suhted? Muudatuste elluviimine ning kooskasvamine. Kriiside ületamine sh kriisisekkumine.

Konfliktide ja pingete lahendamine: kahe või enam osapoolte vahel toetav, arendav ja edasiviiv konfliktiga toimetulek.

Coachi ja superviisorina aitan:
– mõista, mida meeskond vajab usalduse ning seotuse tugevdamiseks, psühholoogilise turvatunde saavutamiseks/hoidmiseks
– väärtustada mitmekesisust, toetada kaasavat ning avatud kommutatsiooni, arendavat tagasisidestamist
– tuua konfliktid pinna peale ning tegeleda nendega hoolivuse ja teadlikkusega
– tähistada saavutusi, kaardistada vajalikud muudatused ning liikuda eesmärgi poole

PROGRAMMID, KOOLITUSED, ESINEMISED teemadel:
Coachiva juhtimise arendamise programm
Võimuintelligentsus. Juhtimine ning võimu efektiivne kasutamine
Kovisiooni meetodi koolitus ning kovisiooni süsteemi loomine organisatsioonis
Kaasav juhtimine. Mitmekesisus kui ressurss ja väljakutse
Tagasiside andmise ja saamise oskuste arendamine. Toimiva tagasiside kultuuri loomine
1:1 koostöövestlused kui kaasava juhtimise tööriist
Oskus kuulata ja esitada õigeid küsimusi
Usaldus ja seotus meeskonnas. Meeskonnatunne
Juhi vaimne tervis ja enesejuhtimine
Juhendamisoskuste arendamine sh praktikajuhendamine
Muudatuste juhtimine. Toimetulek vastupanuga, meeskonna kaasamine
Pingete ja konfliktide lahendamise põhitõed ja praktilised oskused
Suhtlemisoskused ning eneseareng. Keerulised inimesed ja olukorrad
Kaugtöö/hübriidtöö väljakutsed ja meeskonna toetamine
Enesejuhtimine, isiklik ja professionaalne areng
Vaimne tervis ja heaolu. Töörõõm ja enesemotiveerimine. Töö- ja eraelu tasakaal.
Stressijuhtimine, läbipõlemise ennetamine
Psühholoogiline vastupidavus
 ehk säilenõtkus
Emotsionaalne paidnlikkus ja emotsioonide juhtimine
Aidates aitajat. Haridus- ja tervishoiutöötajate läbipõlemise ennetamine
Kuula oma keha. Teadlikkuse arendamine vaimse ja füüsilise tervise tugevdamiseks

Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogilise nõustamise eesmärgiks võib olla aktuaalse probleemi/kriisi lahendamine, aga ka süstemaatilised struktureeritud kohtumised, mille eesmärk on töötada psühholoogiliste probleemide kõrvaldamise, teadlikkuse suurendamise, arengu toetamise nimel.

Levinumad teemad pöördumiseks:
krooniline sh ka emotsionaalne väsimus, stress, pinge ja ärevus, paari- ja peresuhted, konfliktid, suhteraskused; ebakindlus ja endaga rahulolu, enesekriitika ja areng, õnnetused, kaotus ja lein, erinevad tujud ja seisundid, sõltuvuskäitumine ja kalduvused, elukriisid, muutustega kohanemine ja elluviimine; valikud, otsused, unistused ja eesmärgid, eneseareng, teadlikkus, loovus.

Kohtumise pikkus on 50 min/individuaalne ja 1,5 tundi pere ja paari puhul.

Psühholoogiline nõustamine on psühholoogiline abi keeruliste elusituatsioonide lahendamisel, võimalus ennast ja ümbritsevat maailma paremini mõista. Eesmärk on pakkuda vaimset tuge, parandada heaolu, suurendada eneseteadlikkust, lahendada kriise ja konflikte, toetada inimest muutustel ning püstitatud eesmärkide saavutamisel.

Psühholoogilise nõustamise puhul on suurem võimalus psüühikahäireid ennetada, kliinilise häire kahtluse puhul suunata edasi kliinilise psühholoogi või psühhiaatri juurde psüühikahäirete diagnoosimiseks ja raviks.

Vastuvõtt Tallinnas aadressil Tartu mnt 7 (eelregistreerimisega) või online (Zoom, Teams, Skype, Google Meet)

Helista +372 5151 878 või kirjuta siin

Lähtun kliendikesksest nõustamisest, süsteemsest lähenemisest ning protsessile orienteeritud psühholoogiast ehk protsessitööst.

Protsessitööd loodi kui psühhoteraapia lähenemine 1970-1980-ndatel kui Dr Arnold Mindell, füüsik ja jungiaanlik psühhoanalüütik, sellele aluse pani.  Täna tuntakse protsessitööd peamiselt kui pidevalt arenevat „teadlikkuse praktikat“, mida kasutatakse psühhoteraapias, isiklikus  arengus, coachingus, liidrioskuste arendamises, töös organisatsioonide ja kogukondadega, aga ka meditsiinis ning kunstis. Protsessitöö juured on C.G.Jungi analüütilises psühholoogias, kvantfüüsikas, Taoismis. Protsessitöö meetod võimaldab  läheneda olukorrale kolmel tasandil: faktid, tunded ja intuitsioon.
Kliendikeskne (humanistlik) nõustamine ehk mittedirektiivne nõustamine põhineb käsitlusel inimesest, mis väidab: inimene on oma loomult hea, usaldusväärne ja konstruktiivne. Kui inimest toetada, aidata tal stressirohke olukorraga toime tulla, tugevdada tema eneseusku, siis oskab ta teha enda jaoks õigeid valikuid ning olukorraga toime tulla.
Süsteemne lähenemine usub, et inimesed ja sündmused on omavahelises tihedas seoses ja vastastiku mõju all. Süsteemne lähenemine võtab arvesse olemasoleva probleemse fakti ning tegeleb sellega, mõjutades selle kaudu olukorda ja ka tervet süsteemi siin ja praegu.